beready

Кроссворд "Colours"

Отгадайте цвета и запишите в квадратики